Developer team

Leadership

 • mtomita Masaru Tomita

 • ktakahashi Koichi Takahashi

Core developers

 • Kazunari Kaizu

 • Kozo Nishida

 • Masaki Watabe

 • Toru Niina

 • Suguru Kato

Past Developers, Directors, and Funding Agencies

 • Satya Arjunan

 • Yuki Sakamoto

 • Naoki Nishida

 • Kazunari Iwamoto

 • Moriyoshi Koizumi

 • Yasuhiro Naito

 • Hitomi Sano

 • Naohiro Aota

 • Takeshi Sakurada

Conference