Developer team

Leadership

 • Masaru Tomita
 • Koichi Takahashi
 • Kazunari Kaizu

Core developers

 • Kazunari Kaizu
 • Satya Arjunan
 • Masaki Watabe
 • Kozo Nishida
 • Yuki Sakamoto
 • Suguru Kato
 • Naoki Nishida
 • Toru Niina

Past Developers, Directors, and Funding Agencies

 • Kazunari Iwamoto
 • Moriyoshi Koizumi
 • Yasuhiro Naito
 • Hitomi Sano
 • Naohiro Aota
 • Takeshi Sakurada

Social media

Conference